Valle Camping ligger i Vallebygden. Området är ett så kallat Kamelandskap (inte Kamellandskap laughing ), ett böljande landskap med många sjöar format under istiden.

Kame har alltså inget med Kamel att göra utan kommer av skotskans came (betydelse kam). Kullarna som formar landskapet består huvudsakligen av grus, sand och sediment från isälvar som ansamlats i en glaciärgrop och sedan blivit kvar efter att glaciären smält.  Ett annat känt kamelandskap är Skånes Brösarps backar.

NATURRESERVAT

Vallebygden har tack vare sitt kulturlandskap och sin särpräglade natur med ett rikt djur och växtliv uppåt 8 naturreservat. Om det är 6 eller 8 naturreservat beror lite på var man drar gränsen till Valleområdet men oavsett så finns här ett stort antal naturreservat på en relativt liten yta. Naturreservaten Bockaskedeåsen-Toran, Eahagen-Öglunda ängar, Hornborgarsjön, Höjentorp-Drottningkullen, Torp och Ökull-Borregården ligger alla i Skara kommun medan Lycke-Lilla Höjen och Gullakrokssjöarna båda ligger i Skövde kommun. Genom naturreservaten finns utmärkta vandringsleder.

Vandringslederna går genom hagar, odlingsrösen och stengärdsgårdar, lundar med ädellövskog, kalkkärr med orkidéer, blomsterängar och sjöar.

FORNLÄMNINGAR OCH FISKE

I området finns också fornlämningar som hällkistor, stensättningar och gravrösen. I de många sjöarna kan man även passa på att fiska om man skaffar fiskekort.

Under tidig vår finns tack vare den kalkrika marken mängder med blåsippor att hitta längs lederna. Dessa vackra blommor är dock fridlysta men gör sig utmärkt på bild!

KÖRSBÄRSTRÄD

En annan specialitet för området är när tiotusentals körsbärsträd står i blom längs med Billingssluttningen under våren. Den mest intensiva blomningen pågår bara någon vecka så det gäller att pricka rätt tidpunkt för att uppleva den.

Vandra i valle: VANDRINGSLEDERNA

Området som ingår i vandra i Valle är cirka 1 000 hektar stort sägs ha inte minde än 365 sjöar (även om man då nog får räkna även pölar) och alltså uppåt 8 naturreservat.

Vandringslederna i Valle har lätt till medelsvår svårighetsgrad och man hinner gå ca 3 kilometer på en timme. Några sträckor kan kräva stövlar eller kängor beroende på årstid och väder.

En av lederna börjar precis vid Valle Camping och det är bara att ta på sig kängorna och kliva ur stugan, tältet, husvagnen, husbilen eller vandrarhemmet för att börja uppleva naturen.

Naturreservaten i Valle

ÖKULL-BORREGÅRDEN

Det naturreservat som ligger alldeles vid Valle camping heter Ökull-Borregården och är det sydligaste av Vallebygdens naturreservat. Naturreservatet är cirka 72 hektar varav 61 är land och 11 är vatten.

I naturreservatet finns så kallade lövlundar, åsryggar med ädellövskog, kärr, små sjöar och sumpskog med björk och al. Växter du kan hitta här är till exempel brudbröd, jungfrulin, jordtistel, rödkämpe, nyponrosor, hagtorn och rödklint. Det finns även ett kärr med flera arter av orkidéer.

Åsryggarna följer i stort isens rörelseriktning. Den mest markerade av åsryggarna är ”Getaryggen” finns öster om Ökullasjön och sträcker sig ungefär 5 km mot nordost. Från denna är det bara någon kilometer till Varnhem och Varnhems klosterkyrka med klosterruinen och Kata gård.

Dödisgropar som blivit sjöar

Terrängen utgörs av en blandning av kullar, mindre åsryggar, dödisgropar (död-is-gropar) och svackor. Ryggarna och kullarna är uppbyggda av sandblandat grus som bildats av områdets berggrund som består av sandsten, alunskiffer, urberg och till viss del även kalkgrus. Många av dödisgroparna och svackorna har efterhand övergått till sjöar eller kärr.

Sjöarna är förbundna med varandra genom ett dikningssystem, som leder vatten från Grönsjön via Tjursbergsjön till Nycklasjön och Ökullasjön, och sen vidare ut i Husgärdessjön (som Valle camping ligger vid). Den kalkrika marken har gjort att alla sjöarna har ett högt pH-värde.

De stora sjöarna i reservatet är Ökullasjön (16 ha) och Husgärdessjön (33 ha) som båda är knappt 12 meter djupa. Avrinningsområdena för sjöarna är storleksmässigt mycket skilda åt (3 km² resp. 31 km²). Detta medför en omsättningstid på knappt ett år för Ökullasjön och 1-2 månader för Husgärdessjön.

Husgärdessjön mottar vatten från sjösystemet norr om riksvägen (Skärvalången med flera), vars större bäckar har sina källor i barrskogsområdena uppe på Billingen.

Boplats sedan innan yngre stenåldern

Det äldsta kända fyndet av mänsklig närvaro i området är en gånggrift, öster om naturreservatet som daterats till ca 3400 f.Kr. Det finns även ytterligare två stenåldersboplatser i närheten av naturreservatet som antas vara från samma tidsperiod. Det är alltså mycket sannolikt att det funnits bosättningar här före yngre stenåldern.

Under medeltiden var Ökull en jordegendom som var avsedd för kungens underhåll och vars mark tillhörde kungen, ett så kallat ödgods. Ökull var både en kungsgård och den centrala enheten för Ökulls (Kinda) bo (bo=den medeltida beteckningen för de kungliga förvaltningsdistrikten).

Under 1500-talet, delades kungsgården upp och gav upphov till en by med samma namn. Byn slogs på 1800-talet åter samman till en storgård, Ökull herrgård. Markerna som hör till Borregården (Klostret) hörde troligen till Varnhems kloster innan de blev enskilt ägda.

Vandringleden genom Ökull-Borregården

Vandringsleden som går genom Ökull-Borregården är cirka 4 km lång och du når den direkt från Campingen. Leden är bekväm och delvis spångad. Det finns flera fina rastplatser med bänkar längs leden.

Det är även lätt att med en extra promenad nå flera av de andra vandringlederna för att vandra i Valle från Valle camping, se kartan nedan.

KARTA

Vandra i Valle Kartan  

Skara kommuns hemsida hittar du mer information om Vandra i Valle.

Respektera allemansrätten

Det kan inte upprepas för många gånger, respektera allemansrätten! Med allemansrätten följer ansvar och skyldigheter. Det är t ex inte tillåtet att bryta kvistar, att göra upp eld vid fara för skogsbrand eller att gå på annans tomt. Det är i lag förbjudet att gå på en åker i växande gröda, köra motorfordon i terräng eller att ta fågelbon eller fågelägg.

För naturreservaten gäller även andra regler. Till exempel att du inte får plocka blommor och du får bara elda på anlagda eldplatser. Skyltar visar de speciella regler som gäller i olika reservat.

För Ökull-Borregården gäller följande

Det är INTE tillåtet att…

  • plocka eller gräva upp växter, svampar, mossor och lavar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp
  • insamla, förstöra, eller skada döda träd, grova grenar och vindfällen
  • medföra okopplad hund
  • framföra motordrivet fordon. Innehavare till sommarstugorna som omsluts av naturreservatet har dock rätt att framföra motordrivet fordon på grusvägen som löper utmed Ökullasjöns östsida i naturreservatet
  • parkera, tälta, ställa upp husvagn eller husbil
  • cykla, förutom på grusvägen utmed Ökullasjöns östsida
  • göra upp eld
  • anordna militära övningar
  • sätta upp tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning.

Det är utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att

  • insamla ryggradslösa djur. Detta gäller ej insamling av kräftor och tambin, arrangera större idrottstävling, läger, liknande verksamhet eller större sammankomst.

Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida och läs mer om naturreservatet Ökull-borregården på länsstyrelsens hemsida.

Valle camping ligger på privat mark utanför naturreservaten och här gäller våra regler för Campingen.

Problem längs vägen?

Observera att även om en av ”vandra i Valle”-lederna utgår från campingen så är det inte campingen som underhåller leden. Om du ser något som inte fungerar, eller har förslag på förbättringar och kompletteringar, hör av dig till Skara kommun, kontaktcentret, telefon 0511-320 00 eller felanmäl via hemsida skara.se/felanmalan.

Boende i Valle

Boka boende för Vandra i Valle här.

Husgärdessjön översikt

Vandringslederna

Flämsjön (ca 9 km)

Den omväxlande vandringen runt Flämsjön är drygt 9 kilometer lång. Parkera vid Flämslätt, vid vägen väster om Öglunda eller norr om Eggby, vid Eahagens parkeringsplats. Stigen går genom beteshagar med ek och ädellövskog. Vid Acksjön passerar du Remningstorps arboretum, en spännande och väl skyltad samling träd från hela norra halvklotet. Mellan Flämsjön och Ämten går du på en smal moränrygg. Öster om Flämsjön fortsätter leden på slingrande stigar och vägar i det småkuperade landskapet.

Jättadalen (ca 5 km)

Stigen är ganska brant upp till krönet av Billingen. Väl uppe på diabasbranten har du en hisnande utsikt över Valle. Stanna till vid Offerkällan och drick kallt och friskt vatten. En stor parkeringsplats finns strax norr om Öglunda kyrka.

Torp (ca 3 km)

Från vägen mellan Varnhem och Öglunda vandrar du uppför en svag sluttning förbi Torps gård, där stigen delar sig. Du fortsätter upp genom betesmarker och lövlundar, med allt vidare utblickar över landskapet nedanför. Liten p-plats vid vägen.

Höjentorp (ca 3 km)

Vandringsleden börjar vid parkeringen väster om slottsruinen. Du som är rullstolsburen kan parkera vid Höjentorps Kungsgård för att via en träbro nå slottsruinen vid Trädgårdssjön. Stigen fortsätter på delvis spångad led genom ädellöv- och blandskogar, där de många sjöarna aldrig är långt borta.

Drottningkullen (2 – 3 km)

Stigarna vid Drottningkullen är lagom för kortare utflykter. Terrängen är omväxlande och kuperad med en hel del backar. Drottningkullen är extra mäktig, varifrån man har utblickar mot Varnhem. P-plats vid vägen.

Ökull (ca 4 km)

Här kan ni gå direkt från Valle Camping Härifrån leder en delvis spångad led, in i reservatet. Vandringen bjuder på björk- och alsumpskogar, sjöar, kärr, öppna betesmarker och lövlundar. Vill du sitta neroch vila en stund, njuta av utsikten eller bara ta en paus, hittar du flera rastplatser med bänkar utmed stigen. Leden är bitvis kuperad.

Ljungstorp (ca 4 – 5 km)

Ljungstorps bygdegård är en lämplig utgångspunkt. Härifrån leder stigen upp på Billingen till klevkanten ovanför Ljungstorps by. I klart väder ser du ut över Vallebygden, Hornborgasjön och ända bort mot Kinnekulle. På väg ner från diabasbranten går stigen förbi en jättegran, Ambjörntorpsgranen. Du kan följa vägen genom Ljungstorp tillbaka till bygdegården eller fortsätta vandringsleden vidare till Torp.

Ur Skara kommuns karta Vandra i Valle

Axevalla travbana - Stochampionatet